โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง1 เศรษฐกิจพอเพียง2

ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559  กำหนดจัดอบรมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี