ออกให้บริการสมาชิกในการทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

S__13100858

ในวันอาทิตย์ที่ 18  มิถุนายน 2559  นายอาทิตย์  จำปาถิ่น  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี  ได้ออกให้บริการทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้สูงอายุ  ในอำเภอปากท่อ