สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ตามความต้องการของท่านต่อไป

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าร่วมตอบแบบสำรวจได้ผ่านช่องทาง

qr-code