การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

อบรม ผอ.ใหม่1

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ทุกจังหวัด  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม