การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

click ใบสมัคร ช.พ.ค. กรณีพเศษ คลิกที่นี่

click ใบสมัคร ช.พ.ส. กรณีพเศษ คลิกที่นี่http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/ใบสมัครสมาชิก-ช.พ.ส.-กรณีพิเศษ.pdf