ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี
65/253-254 ถนนคฑาธร ซอย 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0  3232  7448 , 08  1378  2774
โทรสาร  0  3232  5218
E-mail : ratchaburi@otep.mail.go.th